تأثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

@inproceedings{2012,
  title={تأثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن},
  author={مهدی رضوانی امین and مسعود سیرتینیر and عباس عبادی and طیب مرادیان},
  year={2012}
}

Similar Papers

Loading similar papers…