تأثير كاربرد تلفيقي كود هاي شيميايي و زيستي بر كارايي مصرف فسفر و خصوصيات زراعي آفتابگردان

@inproceedings{2016,
  title={تأثير كاربرد تلفيقي كود هاي شيميايي و زيستي بر كارايي مصرف فسفر و خصوصيات زراعي آفتابگردان},
  author={محمد میرزاخانی and نورعلی ساجدی},
  year={2016}
}
به منظور مقايسه تأثير كود­هاي زيستي و شيميايي بر خصوصيات زراعي آفتابگردان، آزمايشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك­هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شد. تيمار مصرف كود زيستي نيتروكسين در دو سطح شامل (عدم تلقيح و تلقيح بذور با نيتروكسين)، تيمار مصرف كود زيستي بارور-2 در دو سطح شامل (عدم تلقيح و تلقيح بذور با بارور-2) و تيمار مصرف كود­هاي شيميايي نيتروژن و فسفر در چهار سطح شامل عدم مصرف كود­هاي شيميايي نيتروژن و فسفر (شاهد)، 50… CONTINUE READING

Similar Papers