بررسی وجود آنتی ژن قارچی گالاکتومانان و توکسوپلاسموزیس در بیماران تب دار مقاوم به آنتی بیوتیک مبتلا به بدخیمی های خونی

@inproceedings{2009,
  title={بررسی وجود آنتی ژن قارچی گالاکتومانان و توکسوپلاسموزیس در بیماران تب دار مقاوم به آنتی بیوتیک مبتلا به بدخیمی های خونی},
  author={مجيد پيرستاني},
  year={2009}
}

Similar Papers

Loading similar papers…