بررسی نقش واسطهگری جهتگیری هدف در رابطه ی خودکارآمدی و ارزش تکلیف با انواع راهبردهای شناختی

@inproceedings{2013,
  title={بررسی نقش واسطهگری جهتگیری هدف در رابطه ی خودکارآمدی و ارزش تکلیف با انواع راهبردهای شناختی},
  author={زینب ربّانی and فریده یوسفی},
  year={2013}
}