• Engineering
  • Published 2010

بررسی میزان پایداری توسعه در شهرهای مناطق خشک با تأکید بر مؤلفههای زیست- محیطی: شهر اردکان

@inproceedings{2010,
  title={بررسی میزان پایداری توسعه در شهرهای مناطق خشک با تأکید بر مؤلفههای زیست- محیطی: شهر اردکان},
  author={محمدحسین سرایی and سعیده مؤیدفر},
  year={2010}
}