بررسی مقایسهای ماهیت الزامآور قانون

@inproceedings{2016,
  title={بررسی مقایسهای ماهیت الزامآور قانون},
  author={سید احمد حبیب نژاد and محمد منصوری بروجنی},
  year={2016}
}