بررسی مارکرهای ki – 67 ، PCNA درفولیکول دندانی و کیست دنتی ژروس

@inproceedings{2008K,
  title={بررسی مارکرهای ki – 67 ، PCNA درفولیکول دندانی و کیست دنتی ژروس},
  author={دکتر فاطمه مشهدی عباس and دکتر امیر علا دکتر امیر علا اغبالی and دکتر شیما نفر زاده},
  year={2008}
}