بررسی عددی شار حرارتی وارد برسینی کف و بدنه موشک و پدیده جدایش جریان در اثر القای پلوم

@inproceedings{2018,
  title={بررسی عددی شار حرارتی وارد برسینی کف و بدنه موشک و پدیده جدایش جریان در اثر القای پلوم},
  author={حدیثه سلطانی and سجاد قاسملو and حمید پرهیزکار and حمیدرضا طالش بهرامی},
  year={2018}
}