بررسی سه ساله برنامههای غیر حضوری ارائه شده توسط واحد بازآموزی سازمان نظام پزشکی مشهد (95-1393)

@inproceedings{2017,
  title={بررسی سه ساله برنامههای غیر حضوری ارائه شده توسط واحد بازآموزی سازمان نظام پزشکی مشهد (95-1393)},
  author={رضا توکل افشاری and سید جواد صبور داوریان and احسان صفار نجیب},
  year={2017}
}

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv