بررسی سامانه روزنهها در ارتباط با ویژگیهای مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج فارس

@inproceedings{2016,
  title={بررسی سامانه روزنهها در ارتباط با ویژگیهای مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج فارس},
  author={رحیم کدخدائی ایلخچی and بیژن نوری},
  year={2016}
}