بررسی ریختشناسی سهگونه از جلبکهای سبز خانوادۀ Polyphysaceae در آبهای ساحلی خلیج فارس در جنوب ایران

@inproceedings{2016,
  title={بررسی ریختشناسی سهگونه از جلبکهای سبز خانوادۀ Polyphysaceae در آبهای ساحلی خلیج فارس در جنوب ایران},
  author={جلوه سهرابیپور and رضا ربیعی},
  year={2016}
}
در پژوهش‌های انجام‌شده روی رستنی جلبکی سواحل خلیج فارس و دریای عمان در سال‌های 1388-1378، نمونه‌های کمیابی از خانوادۀ پلی‌فیزاسه (Polyphysaceae) از راستۀ Dasycladiales متعلق به جلبک‌های سبز ردۀ Ulvophyceae… Expand