بررسی دانش و نگرش دانشجویان فنی مهندسی در رابطه با بهداشت و ایمنی غذایی در شهر بابل در سال 1395: یک گزارش کوتاه

@inproceedings{2018,
  title={بررسی دانش و نگرش دانشجویان فنی مهندسی در رابطه با بهداشت و ایمنی غذایی در شهر بابل در سال 1395: یک گزارش کوتاه},
  author={زهرا آقالری and سمیه جعفریان and مرضیه نجار},
  year={2018}
}

Similar Papers

Loading similar papers…