• Published 2018

بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقلال از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی

@inproceedings{2018,
  title={بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقلال از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی},
  author={علی کریمی فیروزجایی and پیمان عراقی یزدان پرست},
  year={2018}
}