بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ

@inproceedings{2016,
  title={بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ},
  author={زهرا خالقی and م. راستی لطیف نوری and سروش ملک افضلی},
  year={2016}
}

Similar Papers