• Corpus ID: 180686563

بررسی تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به اشتراک گذاری دانش در فرآیند مدیریت دانش (به انضمام مطالعه موردی)

@inproceedings{2016,
  title={بررسی تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به اشتراک گذاری دانش در فرآیند مدیریت دانش (به انضمام مطالعه موردی)},
  author={محمد تقی ساداتی پور and مریم محبوبی and حمید قراگوزلو},
  year={2016}
}
این پژوهش به بررسی «رابطه برنامه ریزی  استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران» پرداخته است. روش تحقیق از نظر ماهیت روشجمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است،و از نظر هدف، کاربردی  است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در بائک صادرات منطقه شمال تهران به تعداد 1200 نفر در پنج حوزه و شش شعبه ممتاز است، که 350 نفر زن، و 850 نفر مرد می باشند. برای تعیین حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ، تعداد 291…