بررسی تأثیر رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه دارویی pimpinella affinis Ledeb.

@inproceedings{2011,
  title={بررسی تأثیر رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه دارویی pimpinella affinis Ledeb.},
  author={فاطمه برجسته عسکری and ابراهیم شریفی عاشورآبادی},
  year={2011}
}