بررسی تأثیر تشکیل بازارهای محلی بر معیشت پایدار بهرهبرداران مراتع با استفاده از روش تاکسونومی عددی (مطالعه موردی: عشایر منتخب استان کرمان)

@inproceedings{2018,
  title={بررسی تأثیر تشکیل بازارهای محلی بر معیشت پایدار بهرهبرداران مراتع با استفاده از روش تاکسونومی عددی (مطالعه موردی: عشایر منتخب استان کرمان)},
  author={حمید رضا سعیدی گراغانی and حسین آذرنیوند and حسین ارزانی and حامد رفیعی},
  year={2018}
}

Similar Papers

Loading similar papers…