بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت بهرهبرداران در فعالیتهای احیایی و اصلاحی مراتع قشلاقی استان گلستان

@inproceedings{2019,
  title={بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت بهرهبرداران در فعالیتهای احیایی و اصلاحی مراتع قشلاقی استان گلستان},
  author={سیده خدیجه مهدوی and فرامرز غفوری and احمد عابدی سروستانی and محمدرضا شهرکی},
  year={2019}
}