بررسي تحليلي اطلاعات پزشكي در نشريات ادواري فارسي دوره قاجار

@inproceedings{2016,
  title={بررسي تحليلي اطلاعات پزشكي در نشريات ادواري فارسي دوره قاجار},
  author={منصوره باقري and رؤيا برادر and مرضيه سلطاني},
  year={2016}
}
این پژوهش با هدف بررسي تحليلي اطلاعات پزشكي در نشريات ادواري بهداشتي و پزشكي دوره قاجار، مطالب پزشكي را در مجله حفظ‌الصحه، مجله دانش، روزنامه شكوفه، مجله صحت، مجله صحيه و امور خيريه، مجله طبابت، مجله طب كنوني و مجله  ناصري مورد بررسي قرار مي‌دهد. روش مورد استفاده در پژوهش تحليل محتوا است كه براساس مراجعه به بخش نشريات كتابخانه‌ها و مراكز اسنادي صورت گرفته است. نتيجه‌گيري پژوهش حاكي از آن است كه از 2452 عنوان مقاله در نشريات مورد بررسي، 313… CONTINUE READING