اولین گزارش از جنس و گونهی (Nemeritis divida (Dbar, 1985) (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae برای فون ایران (گزارش کوتاه علمی)

@inproceedings{2015,
  title={اولین گزارش از جنس و گونهی (Nemeritis divida (Dbar, 1985) (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae برای فون ایران (گزارش کوتاه علمی)},
  author={غلامحسین حسن شاهی and حبیب عباسیپور and امین مقبلی قرایی and ریجیو جاسیلا and عباس محمدی خرمآبادی},
  year={2015}
}
پژوهشی به منظور جمع‎آوری و شناسایی زنبورهای پارازیتویید مرتبط با شته گال اسفنجیmordvilcovi  Slavum و شته چین دار کننده برگ بنه  Forda hirsutaدر مناطق مختلف استان‎های کرمان، فارس و یزد در سال 1392 صورت گرفت. گال‎های زمستانه بصورت تصادفی جمع‎آوری گردیدند و درون ظروف پلاستیکی و در شرایط اتاق، تا زمان ظهور حشرات کامل پرورش داده شدند. در میان گونه‎های شناسایی شده، .Nemeritis divida (Dbar, 1985) (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae) یک جنس و گونه جدید برای فون حشرات ایران محسوب می‎گردد (1, 4…