الگوی اندازهگیری سرمایۀ فکری در سازمانهای ایرانی

@inproceedings{2007,
  title={الگوی اندازهگیری سرمایۀ فکری در سازمانهای ایرانی},
  author={سیدعلی اصغر علوی and سیدروحالله قرشی},
  year={2007}
}

Similar Papers