افغانستان اود روسی دوستی داستان / لیکوال زکی الله خان.

@inproceedings{1989,
  title={افغانستان اود روسی دوستی داستان / لیکوال زکی الله خان.},
  author={زکی الله خان.},
  year={1989}
}