اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران؛ تحلیل مسئولیت مدیران شرکتهای سرمایه در قبال دیون پرداختنشدۀ شرکت

@inproceedings{2015,
  title={اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران؛ تحلیل مسئولیت مدیران شرکتهای سرمایه در قبال دیون پرداختنشدۀ شرکت},
  author={لعیا جنیدی and ملیحه زارع},
  year={2015}
}