استفاده از نانو کامپوزیتهای کربنی در طراحی جاذبهای الکترومغناطیسی پهنباند

@inproceedings{2017,
  title={استفاده از نانو کامپوزیتهای کربنی در طراحی جاذبهای الکترومغناطیسی پهنباند},
  author={محمد رضا کرمی and صفدر حبیبی and بابک ژاله},
  year={2017}
}