استفاده از تکنیک داده کاوی درمدیریت ارتباط با مشتریان درنظام بانکی

@inproceedings{2011,
  title={استفاده از تکنیک داده کاوی درمدیریت ارتباط با مشتریان درنظام بانکی},
  author={مومنی حمیدرضا and زمانی کرشنا and ترابی مهرنوش},
  year={2011}
}

Similar Papers