استفاده از تکنیکهای آمار فضایی جهت بررسی تغییرات زمانی-مکانی غلظت کلروفیل a در خلیجفارس

@inproceedings{Khosravi2018,
  title={استفاده از تکنیکهای آمار فضایی جهت بررسی تغییرات زمانی-مکانی غلظت کلروفیل a در خلیجفارس},
  author={Younes Khosravi and Ali Bahri},
  year={2018}
}