ارزیابی مکان آشکارساز نقطهای مجازی در آشکارساز HPGe تخت برای محدوده انرژی keV661-13با استفاده از چشمههای فیلتر کاغذی

@inproceedings{2016,
  title={ارزیابی مکان آشکارساز نقطهای مجازی در آشکارساز HPGe تخت برای محدوده انرژی keV661-13با استفاده از چشمههای فیلتر کاغذی},
  author={یوسف رضایی and سید محمد متولی and محمدرضا زارع and محمدعلی خان محمدی},
  year={2016}
}
1 هورگ هتسه کیزیف مولع هدکشناد ،يا ،رسلباب ،ناردنزام هاگشناد ،هیاپ ،ناردنزام ناریا . 2 مولع هدکشناد ،کیزیف هورگ هیاپ ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد ، . * ناردنزام ، رسلباب ، ناردنزام هاگشناد ، یاپ مولع هدکشناد ه ،يا هتسه کیزیف هورگ ، یتسپدک : 416 47415 یکینورتکلا تسپ : motavali@umz.ac.ir هدیکچ مهم زا یکی فیط رد رازبا نیرت اماگ هعشا یجنس ، زاسراکشآ HPGe یم دشاب . هطقن زاسراکشآ موهفم زاسراکشآ يارب يزاجم يا Ge(Li… CONTINUE READING

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 17 REFERENCES
The Ge(Li) spectrometer as a point detector
  • 53