ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

@inproceedings{2016,
  title={ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه},
  author={حسین رستمی and حسینعلی شمس آبادی and شهرام نوروزیه},
  year={2016}
}