ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان

@inproceedings{2019,
  title={ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان},
  author={جعفر حبیبی اصل and حسن کاووسی بلوطکی},
  year={2019}
}