ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

@inproceedings{2009,
  title={ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)},
  author={علی اکبر عرب مازار and میرزا حسن حسینی and زینب حاجی شفیعی},
  year={2009}
}

Similar Papers