ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله

@inproceedings{2016,
  title={ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله},
  author={علیرضا میرزا گل تبار روشن and جواد واثقی امیری and اویس دلاوریان عباس آبادی},
  year={2016}
}