ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی

@inproceedings{2013,
  title={ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی},
  author={دکتر شمس الدین ناظمی and امیرحسین اخروی},
  year={2013}
}