ارتباط بین آستیگماتیسم رفرکتیو، قرنیهای و لنتیکولار با ابیراهیهای درجه بالا در افراد کاندید جراحی رفرکتیو

@inproceedings{2014,
  title={ارتباط بین آستیگماتیسم رفرکتیو، قرنیهای و لنتیکولار با ابیراهیهای درجه بالا در افراد کاندید جراحی رفرکتیو},
  author={زهرا حیدری and حسین محمدربیع and مهرداد محمدپور and ابراهیم جعفرزادهپور and مهدی خبازخوب and محمود جباروند and حسن جهانی هاشمی},
  year={2014}
}

Similar Papers