ارائه یک مدل ارزیابی ریسکپذیری فازی برای ارزیابی ریسکپذیری زمانی پروژههای عمرانی: پروژه بهسازی خط اداره کل خط و ابنیه فنی راهآهن جمهوری اسلامی ایران

@inproceedings{2011,
  title={ارائه یک مدل ارزیابی ریسکپذیری فازی برای ارزیابی ریسکپذیری زمانی پروژههای عمرانی: پروژه بهسازی خط اداره کل خط و ابنیه فنی راهآهن جمهوری اسلامی ایران},
  author={رضا برادران کاظمزاده and سید مهدی شریف موسوی},
  year={2011}
}