ارائه مدل مفهومی بهرهوری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

@inproceedings{2010,
  title={ارائه مدل مفهومی بهرهوری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران},
  author={سهراب صادق and ابوطالب مطلبی ورکانی and زهرا علی پور درویش and جمشید صالحی صدقیانی and یوسف محمدی مقدم},
  year={2010}
}