اثر سواد رسانه ای بر قابلیتهای کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی

@inproceedings{2018,
  title={اثر سواد رسانه ای بر قابلیتهای کارآفرینی با نقش میانجی سواد اطلاعاتی در دانشجویان علوم ورزشی},
  author={شیرین زردشتیان and همایون عباسی and سعید خانمرادی},
  year={2018}
}

Similar Papers