اثر روغن ماهی در پیشگیری از ایجاد زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی

@inproceedings{2001,
  title={اثر روغن ماهی در پیشگیری از ایجاد زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی},
  author={سید محمدعلی سجادی and محمد خاکساری and شیرین حسنی رنجبر and مهدی شریعتی},
  year={2001}
}