اثر دور آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ژنوتیپ های گندم نان در منطقه یزد

@inproceedings{2011,
  title={اثر دور آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص برداشت ژنوتیپ های گندم نان در منطقه یزد},
  author={علی صنوبر and سیّد علی طباطبایی and فرهاد دهقانی},
  year={2011}
}
در سیستم­های کشت گیاهان علوفه­ای، به کارگیری زمان مناسب برداشت در تولید عملکرد بهینه بسیار اهمیت دارد و اگر برداشت به موقع محصول انجام نشود، کاهش عملکرد اجتناب ناپذیر است. به منظور بررسی تأثیر رقم و زمان ­های مختلف برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان نیتروژن علوفه رقم­های یونجه ( Medicago sativa L.)، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، در سال 93-1392… CONTINUE READING