• Published 2017

اثر تغییر قیمت واقعی سوخت بر بهبود تکنولوژی و تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل ونقل جاده ای ایران

@inproceedings{2017,
  title={اثر تغییر قیمت واقعی سوخت بر بهبود تکنولوژی و تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل ونقل جاده ای ایران},
  author={سهراب دل انگیزان and آزاد خانزادی and مریم حیدریان},
  year={2017}
}