اثر افزودن ان استیل سیستئین به لتروزول در القاي تخمک گذاريدر زنان نازاي مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

@inproceedings{Ghaleh2016,
  title={اثر افزودن ان استیل سیستئین به لتروزول در القاي تخمک گذاريدر زنان نازاي مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک},
  author={Taalat Dabbaghi Ghaleh and Fatemeh Mohebi and Farideh Movahed and Hamideh Pakniat and Zohreh Yazdi},
  year={2016}
}
چکیده زمینه و هدف : سندرم تخمدان پلی کیستیک از شایعترین اختلالات اندوکرین زنان در سنین باروري است. این مطالعه به منظور تعی ین به لتروزول در القاي تخمک گذاري در زنان نازاي مبتلا به سندرم تخمدان (N-acetyl-cysteine: NAC) اثر افزودن اناستیلسیستئین پلیکیستیک انجام شد. پرولاکتین و هیستروسالپنگوگرافی ، TSH روشبررسی : این کارآزمایی بالینی روي 40… CONTINUE READING