اثرات افزودن جوانه گندم بر ویژگیهای شیمیایی، حسی، پخت و میکروبی پاستا

@inproceedings{2012,
  title={اثرات افزودن جوانه گندم بر ویژگیهای شیمیایی، حسی، پخت و میکروبی پاستا},
  author={واله شاکری and بابک غیاثی طرزی and مهرداد قوامی},
  year={2012}
}

Similar Papers