آشکارسازی پلوم رودخانهی اروند از طریق تصاویر ماهوارهای

@inproceedings{2018,
  title={آشکارسازی پلوم رودخانهی اروند از طریق تصاویر ماهوارهای},
  author={سیده نسترن هاشمی and محمد اکبرینسب and طاهر صفرراد},
  year={2018}
}