• Computer Science
  • Published 2016

Професійний розвиток особистості в сучасному освітньому просторі

@inproceedings{2016,
  title={Професійний розвиток особистості в сучасному освітньому просторі},
  author={Ольга Василівна Баніт},
  year={2016}
}
У статті виокремлено провідні філософські та концептуальні засади неперервного професійного розвитку особистості в сучасному освітньому просторі. З’ясовано, що розгляд освітніх проблем у межах філософської методології дає можливість знаходити граничні основи освітньої системи і філософської думки, що можуть слугувати базою для консенсусу навіть вкрай різнобіжних позицій. Наголошено на тому, що зростаюча необхідність вирішення виникаючих складних наукових і соціально-економічних проблем потребує все більш розширеного і зростаючого кола освічених всебічно підготовлених фахівців, які володіють знаннями. Головне в навчанні – пробудження і розвиток творчих здібностей кожної людини, її уміння знаходити оригінальні шляхи підходу до практичної реалізації отриманих знань, прагнення до пошуку нового, до широти і глибини засвоєння наукового матеріалу з обраної професії. Обґрунтовано необхідність включення людини в освітній процес на всіх стадіях її розвитку з урахуванням наступності при переході з одного ступеня на інший. Все це забезпечує можливість багатовимірного руху особистості в освітньому просторі і створення для неї оптимальних умов. «Вихід» з однієї освітньої програми має стикуватися із «входом» в іншу. А це потребує наскрізної стандартизації всіх програм, які ґрунтуються на єдиних цілях усієї системи професійної освіти. Схарактеризовано тенденції сучасного освітнього простору (глобалізація суспільного розвитку, перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій, інтеграція, інтернаціоналізація, інформатизація і неперервність) та вимоги, які постають перед сучасною освітою (розуміння людини як найвищої цінності; вироблення раціональних схем співвідношення між лавиноподібним розвитком знань, високих технологій і людською здатністю їх творчо засвоїти; вироблення у людини здатності до свідомого й ефективного функціонування в умовах небувалого інформаційно насиченого середовища, мінімізація асиметрії між матеріальністю і духовністю). Розкрито значущість науки – як сфери, що продукує нові знання, та освіти, як сфери, що олюднює знання і насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини. Першочергове завдання освіти – навчити людину оперативно, системно і послідовно освоювати нові знання та інформацію в міру їх перманентного накопичення і розвитку, тобто забезпечити постійний неперервний розвиток упродовж життя, який повинен стати способом і стилем суспільно-індивідуального буття людини інформаційного суспільства. 

Topics from this paper.