• Corpus ID: 163136666

Идетификација и изолација на некои флавоноиди и фенолни киселини од Verbascum scardicolum Bornm. и Melampyrum scardicum Wettst. со некои хроматографски методи

@inproceedings{Naumov1997,
  title={Идетификација и изолација на некои флавоноиди и фенолни киселини од Verbascum scardicolum Bornm. и Melampyrum scardicum Wettst. со некои хроматографски методи},
  author={Pance Naumov and Igor Kuzmanovski and Fidanka Trajkova},
  year={1997}
}
Заради бројни предности, како што се видовата специфичност и едноставната детекција (особено со поновите хроматографски техники), флавоноидите се погодни како таксномски маркери. Познавањето на флавоноидниот состав овозможува хемотаксономски квалитативно да се испита евентуалното сродство помеѓу одредени растителни групи. За разлика од другите припрадници на Verbascum или Melampyrum, не постојат литературни податоци за хемискиот состав на ендемичните видови Verbascum scardicolum и Melampyrum…