Бачення провінції в живописі Ежего Дуди-Грача(Pojęcie prowincji w malarstwie jerzego dudy-gracza)(The Concept of the province in the paintings of Jerzy Duda-Gracz)

@inproceedings{Hak2016,
  title={Бачення провінції в живописі Ежего Дуди-Грача(Pojęcie prowincji w malarstwie jerzego dudy-gracza)(The Concept of the province in the paintings of Jerzy Duda-Gracz)},
  author={Elżbieta Hak},
  year={2016}
}
Єжи Дуда-Грач представив естетичний код провінції, який був змінений завдяки переміщенню в бік каліцтва, сакрального в профанський, присутній у його живописі. За допомогою цієї форми художник змінив елементи, що стосуються високої культури. Він використав гомбровичевску форму, через яку були висміяні топоси польської культури. Гротеск у живописі та його елементи спрямовані проти міфів і стереотипів. Через гротеск Дуда заперечує істини, відомі людям, а також знищує те, що, здавалося святим, виставляє на посміховисько очевидні факти, овульгаризовує мистецтво, створюючи пародію і велич. Присутня деградація возвеличених символів і перенесення їх на грунт повсякденного життя. Аналізуючи «Голгофу Ясної Гори» можна зробити висновок, що залишаються непоміченими сучасниками святі речі, все те, що відомо суспільству, у Дуди втрачає сенс, як, наприклад, Христос, який для багатьох віруючих присутній тільки в церкві. Такі схеми, живопис цього художника руйнує і демонструє обмеженість і простоту людей, здавалося б, віруючих. Світ зображений Дудою, це трагічний світ, у якому людина не знаходить внутрішньої гармонії та спокою. (Zaprezentowany kod estetyczny prowincji, ktory ulegl zmianie, przesunieciu w strone brzydoty, sacrum w profanum, ktore obecne są w zapozyczeniach malarskich Jerzego Dudy-Gracza. Poprzez formy artysta zdegradowal elementy przynalezące do kultury wysokiej. Wykorzystal gombrowiczowską forme, poprzez ktorą ośmieszone zostaly toposy kultury polskiej. Groteska w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza i jej elementy wymierzone są przeciwko mitom i stereotypom. Poprzez groteske Duda.) (Jerzy Duda-Gracz presented the aesthetic code of the province that has been changed by moving to the side of the ugliness, the sacred in the profane, presents in his paintings. Using this form the artist is degraded elements relating to high culture. He used gombrowicz’s form, through which were teases toposes of Polish culture. The grotesque in painting and its elements, is directed against myths and stereotypes. Through the grotesque Duda denies the truth known to people, and destroys that seemingly Holy, puts on mock obvious facts, posset and degrades the art, parodying his greatness. There is a degradation of the lofty themes, characters, and transfer them to the soil of everyday life. Analyzing the Golgotha of Jasna Gora, we can conclude that contemporaries go unnoticed is a sacred thing, all what is known in the society – for Duda is meaningless, as, for example, Christ, for many believers is present only in the Church. Such schemes, the artist of this painting, destroys and shows the stupidity and simplicity of the people, it would seem, believers. The world depicted by Duda-a tragic world where a person can not find their inner harmony and tranquility.)