Τυπιϰὸν τῶν ψήφων παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς.

@inproceedings{,
  title={Τυπιϰὸν τῶν ψήφων παρὰ τοῖς Βυζαντινοῖς.},
  author={Μανουὴλ Ἰω. Γεδεών}
}