Μελέτη της όξινης παλινδρόμησης με τη μέθοδο Bravo σε ασθενείς με νόσο από χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση υπό θεραπεία συντήρησης

@inproceedings{2011,
  title={Μελέτη της όξινης παλινδρόμησης με τη μέθοδο Bravo σε ασθενείς με νόσο από χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση υπό θεραπεία συντήρησης},
  author={Κωνσταντίνος Βασιλείου Βασιλειάδης},
  year={2011}
}

Similar Papers

Loading similar papers…