ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑ 3' MDAB ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ: ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑ- ...

@inproceedings{1977,
  title={ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑ 3' MDAB ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ: ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑ- ...},
  author={Χαρ. Χριστόπουλος},
  year={1977}
}

Similar Papers

Loading similar papers…