İntihar Olas › l › ğ › : Yaşam › Sürdürme Nedenleri , Umutsuzluk ve Yaln › zl › k Aç › s › ndan Bir İnceleme

@inproceedings{Batign2005ntiharO,
 title={İntihar Olas › l › ğ › : Yaşam › S{\"u}rd{\"u}rme Nedenleri , Umutsuzluk ve Yaln › zl › k Aç › s › ndan Bir İnceleme},
 author={Ayşeg{\"u}l Durak Batig{\"u}n},
 year={2005}
}
Bulgular: Yap›lan analizler sonucunda, 15-25 yafl grubundaki bireylerin daha az yaflam› sürdürme nedeni belirttikleri, daha fazla intihar olas›l›¤›, umutsuzluk ve yaln›zl›k puanlar›na sahip olduklar› görülmüfltür. Ayr›ca, kad›nlar›n da daha fazla yaflam› sürdürme nedenine sahip olduklar› ve buna paralel olarak da daha düflük intihar olas›l›¤›, umutsuzluk ve yaln›zl›k duygular› bildirdikleri görülmüfltür. Yap›lan regresyon analizi sonucunda ise, yafl ve e¤itim de¤iflkenleri ile birlikte… CONTINUE READING

From This Paper

Topics from this paper.
4 Citations
60 References
Similar Papers

References

Publications referenced by this paper.
Showing 1-10 of 60 references

Loneliness in married , widowed , divorced , and never - married older adults

 • M Pinquart
 • Journal of Social and Personal Relationships
 • 2003
Highly Influential
6 Excerpts

Suicide and older African - American women

 • M Bender
 • Mortality
 • 2000
Highly Influential
5 Excerpts

Loneliness as a risk factor in adolescent hopelessness

 • RM Page
 • Journal of Research in Personality
 • 1991
Highly Influential
3 Excerpts

demiology of suicide in the state of Guanajuato

 • M Hojat, K Glaser, K Xu
 • Salud Mental
 • 2004

Social hopelessness and college student suicide ideation

 • Hernandez AMC, Garcia LFM, Merino HP ve ark
 • Archives of Suicide Research
 • 2003

Öfke , dürtüsellik ve problem çözme becerilerindeki yetersizlik gençlik intiharlar › n › n habercisi olabilir mi ?

 • NH Şahin
 • Türk Psikoloji Dergisi
 • 2003
2 Excerpts

İntihar girişimlerinde sorun alanlar › ve tetikleyiciler

 • HD Özgüven, Ç Soykan, S Haran
 • Kriz Dergisi
 • 2003

Similar Papers

Loading similar papers…