Định giá nhãn hiệu để xác định mức phí li-xăng trong các giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

@inproceedings{Phng2017nhGN,
  title={Định gi{\'a} nh{\~a}n hiệu để x{\'a}c định mức ph{\'i} li-xăng trong c{\'a}c giao dịch chuyển quyền sử dụng nh{\~a}n hiệu},
  author={Ho{\`a}ng Lan Phương},
  booktitle={PAM 2017},
  year={2017}
}